Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Povodně 1997

Vyhodnocení zásahu jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Polanka nad Odrou při povodni v roce 1997

Všechna tato činnost naší zásahové jednotky začala celkem nenápadně, když dne 6.července 1997 už dva dny pršelo a ten den v neděli v 11.30 hodin zatelefonoval do naší hasičské zbrojnice příslušník Městské policie, abychom vytáhli z Polančice ze splavu pod Obecním úřadem regulační desky, protože se Polančice na ulici Zákoutí i na ul. Nábřežní vylévá ze svého koryta. Sirénou na hasičské zbrojnici byl vyhlášen poplach, kdy během 5 minut vyjela naše jednotka pod vedením zástupce velitele JSDHO p. Sýkory na ohlášené místo, ale pro velký proud na Polančici se s tímto jezem již nic dělat nedalo. Jednotka dále provedla kontrolu Oderského mostu, kde řece Odře chybělo k vylití z břehů asi 1 metr. Jednotka pomohla p. Prokopovi odvázat zvířata a vyvést je na vyšší svahy. V 12.40 hod. se jednotka vrátila zpět na základnu.

Další hodiny i dny v Polance a také skoro v jedné třetině Ostravy byly kritické. Polančice i Odra stále stoupaly. Všechny hasičské jednotky v Ostravě byly uváděny do hotovosti a rovněž i naší jednotce byl znovu tento den v 16.35 hod. vyhlášen poplach. Jednotka měla za úkol vyčerpat 3 sklepy a evakuovat zvířata na ul. Sjednocení, Nábřežní a Malostranské v Polance.

Jednotka vyjela opět pod vedením zástupce velitele p. Sýkory v počtu 7 členů. Na pomoc do Polanky přijeli hasiči z HZSMO, dále dobrovolné jednotky ze Zábřehu a Hrabové, které přijely i se čluny a jednotka Hasičského sboru Českých drah pod mým velením, neboť zrovna tento den jsem měl směnu. Rovněž tato jednotka přijela se člunem. V 21.10 hod. bylo rozhodnuto, že se budou evakuovat občané z ulic od Polančice, které již byly zcela zatopeny vodou. Velitelské stanoviště bylo umístěno na Obecním úřadu. Naše jednotka měla za úkol spolu s příslušníky HZS ČD evakuovat občany na ul. 1. Května za železničním přejezdem směrem k Oderskému mostu.

Tito občané zpočátku ze svých rodinných domků nechtěli odejít, protože takové záplavy již zažili, jenže stále pršelo a přes cestu se k jejím rodinným domkům valilo stále více vody, neboť Odra se již před 21. hodinou vylila ze svého koryta a hladina pořád stoupala. Až nad ránem se tito občané rozhodli pro evakuaci ke svým známým. Byly to rodiny z č.p. 234, 506, 233 a 244. Mezi 3. a 5. hodinou ranní jsme evakuovali 2 děti a 8 dospělých. V této době probíhala také velká evakuace v Polance okolo Polančice. Po této noci jsme se vrátili v 08.30 hod. zpět do HZ k odpočinku a občerstvení.

Moc času jsme ale doma nepobyli, protože již v poledne, kdy stále pršelo, ohlásila do HZ p. Ulmanová, že ji na zahradu připlavaly dva plechové sudy s olejovitou látkou, která uniká a znečišťuje okolí. Průzkumem bylo zjištěno, že potok Strouha je již vylitý ze svého koryta a že na hlavní cestě je asi 60 cm vody. Oba sudy jsme provizorně ukotvili a plnicí hrdla sudů jsme dotáhli. Potom jsme odjeli na CHS do Zábřehu pro člun a pomocí člunu jsme sudy přemístili na vyvýšené místo u křižovatky na Dolní Polance. I v této době se občané u Strouhy na ulici 1. Května a Za Strouhou nechtěli evakuovat.

Večer v 22.07 hod. za silného deště, byla naše jednotka povolána CTV k evakuaci starší osoby v chatové osadě v Krásném Poli. Po složité cestě z důvodu zatopení Svinova (u válcovny trub 1 m vody), spadlých mostů přes potok Porubku, jsme museli u chatek překonat silný proud Porubky a po násilném vniknutí do určené chatky a po průzkumu ve vedlejších chatkách jsme osobu již nenašli. Po příjezdu do HZ jsme se osušili, převlékli do suchých oděvů a posnídali. Zde bych chtěl zvlášť poděkovat p. Jančové, která nám připravovala teplé jídlo a pití v HZ a také se postarala o sušení promočených věcí. Dále neustále po telefonu shromažďovala požadavky občanů o vyčerpání sklepů, informace z CTV apod.

Po krátkém odpočinku se jednotka opět vrátila na Dolní Polanku a před osmou hodinou ranní jsme začali na člunu evakuovat občany z ohroženého místa u Strouhy v počtu 7 děti, 26 dospělých a 2 psy. Tito lidé byli odvezeni naším vozidlem ke svým známým nebo do evakuačního místa ve Staré škole. V dopoledních hodinách jsme ve člunu evakuovali p. Kvitovou se 2 dětmi z ul. Malostránské a provedli jsme zajištěni statiky rodinného domku u p. Havelkové, které Polančice zbořila přední štítovou stěnu u domku a hrozilo zřícení trámů střechy. Po obědě v HZ asi ve 12.30 hod. jsme se vrátili domů k odpočinku.

Ten však dlouho netrval, protože znovu ve 14.40 hod. nás vzbudila siréna na HZ, kdy jsme měli vyjet okamžitě do Hrušova a Koblova k evakuaci osob. Zde jsme uviděli skutečnou sílu Odry, která zaplavila obytné domy do výšky až 6 metrů. Naše jednotka prováděla neustále evakuaci osob pomocí člunu a přesný počet evakuovaných v této době nešlo počítat. Naše jednotka se rozdělila na 2 směny a střídali jsme se v 19.00 hod. V Hrušově probíhala evakuace i v noci. Nad ránem jsme byli posláni do Hrabové k evakuaci vrátného.

Ráno 9.7. 1997 jsme byli nasazeni v Hrušově k evakuaci osob a zdravotnického materiálu ze skladu. V poledne po dlouhé době poprvé vysvitlo sluníčko a byli jsme CTV odvoláni do Přívozu na hlavní nádraží, kde jsme na člunu v dosti silném proudu Odry evakuovali spolu s ostatními hasiči obyvatele ul. Přednádraží, kteří byli už po tři dny odříznuti od okolí. V této době už i na naše členy dolehla únava i menší rozepře, a to hlavně kvůli stravě, neboť do této chvíle jsme se stravovali pouze jedenkrát za den. Centrální výdej stravy nebyl zřízen a přednější byla záchrana osob. Ani při této evakuaci osob nebylo možno zjistit přesný počet zachráněných.

Noční směna pracovala na evakuaci osob v Muglinově u řeky Ostravice, kdy z přehrady Šance bylo vypouštěno do Ostravice asi 260 m3 vody/sec. V 22.30 hod. jsme dostali příkaz z CTV předat člun JSDHO Nová Ves, kde Odra prorvala na několika místech ochrannou hráz a celou obec zalila 6 metrů vysoká vlna vody.

Dne 10.7. 1997 voda začala pomalu opadávat a v naší HZ se nahromadilo asi 30 žádostí od občanů o vyčerpání sklepů v Polance. Žádosti byly i z míst, které záplavou nebyly přímo postiženy např. na ulici Zámecké, Bezručové a Hraničky. Museli jsme neustále lidem vysvětlovat, že v této situaci čerpání vody ze sklepů nemá smysl, a že v Ostravě jsou daleko důležitější zásahy. Po základním ošetření techniky a výstroje jsme provedli vyčerpání 2 sklepů na ul. Malostranské. V 12.30 hod. jsme dostali zprávu z CTV o přemístění techniky do elektrárny Třebovice, kde jsme prováděli spolu s dalšími 12 jednotkami hasičů čerpání podzemních prostorů elektrárny. Tam jsme zůstali až do sobotního odpoledne dne 12.7. 1997. Během této akce jsme se opět střídali na 2 směny a po celou dobu nepřetržitě probíhalo čerpání vody pomocí naší PS -12. Ta pracovala bez poruchy a po 3 dny jsme do ní dolévali benzín. Stravování se podstatně zlepšilo, protože pravidelná strava byla dovážena na místo zásahu. V sobotu odpoledne bylo čerpání ukončeno a večer jsme v HZ se všemi zasahujícími členy provedli vyhodnocení dosavadní práce. Nikoho z nás však nenapadlo, že klid ještě mít dlouho nebudeme.

V neděli 13.7. 1997 hned ráno v 08.30 hod. siréna na HZ oznamovala, že i další dny nebudou klidné. Všechna technika, i naše, se stěhovala do Nové Vsi, kde se musela voda přečerpat přes ochrannou hráz zpět do Odry. Po příjezdu do Nové Vsi se nám naskytl pohled, který jsme nikdo z nás ještě neviděli. Naprosto zpustošená obec se zničenými domy, cestami i majetkem občanů. Naše jednotka se znovu rozdělila na 2 směny a střídali jsme se již obden. Strava byla opět zajištěna a dovážena na místo zásahu. Po 13 dnů jsme neustále odčerpávali velké množství vody, které se v Nové Vsi pořád drželo.

Během těchto dnů už i naše PS - 12 měla několik malých závad, které jsme si sami opravili, a to: propálený tlumič výfuku, prasklý chladič vody, ucpaný filtr apod. Kolik motohodin odpracovala PS - 12 a kolik hodin jsme celkem odpracovali není v mých silách uvést. Stačí jen, že jsme jako celek před ostatními lidmi nezklamali.

Naše jednotka ukončila svoji činnost u povodně dne 26.7. 1997 odpoledne, kdy jsme provedli očistu techniky, oděvů, obuvi a celé HZ. Bylo potřeba všechno pořádně umýt a vydezinfikovat, neboť v zatopených obposledníech se šířila infekce. Celá tato činnost u povodně byla ukončena vyhodnocením v naší HZ dne 30.8. 1997 za účasti všech zasahujících členů našeho sboru a starosty obce p. Kaspříka. Tato akce byla finančně krytá jak od ÚMOb v Polance n.O., tak i od SDH Polanka n.O.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zasahujícím členům JSDHO za obětavou práci, kterou vykonali během povodně, rodinným příslušníkům těchto členů, neboť je po 3 týdny doma neviděli a všem dalším lidem, kteří nám pomáhali v těchto těžkých chvílích.

Zpracoval: Stanislav Výtisk
velitel JSDHO Polanka n.O.
V Polance dne: 1.9. 1997

Použité zkratky:

 • JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
 • CTV - Centrum tísňového voláni
 • HZS MO - Hasičský záchranný sbor města Ostravy
 • HZ - Hasičská zbrojnice
 • CHS - Centrální hasičská stanice

Seznam zasahujících:

člen zásahové jednotky

 • Stanislav Výtisk
 • Mojmír Sýkora
 • Ladislav Neděla
 • Milan Cindler
 • Milan Franek
 • Hynek Hurník
 • Jaroslav Šafer
 • Tomáš Sojka
 • Jan Gruner
 • Martin Janča
 • Petr Skalík

člen SDH

 • Zdenek Král
 • Jan Dluhoš
 • Daniel Macák
 • Jakub Klucho
 • Pavel Ištok
 • Pavel Sojka
 • Marie Jančová

nečlen SDH

 • Jaromír Dluhoš
 • Miloš Hlavička
 
Neděle, 23. Červen 2024

Design by: LernVid.com