Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

HISTORIE NAŠEHO SBORU

Činnost SDH Polanka od roku 2003 až doposud.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás podrobněji seznámil s novodobou historií našeho sboru od roku 2003.

V roce 2003 má náš sbor 102 členů a kulturní činnost jsme zahájili tradičním hasičským plesem, který se konal poprvé v nově zrekonstruovaném sále restaurace U Dluhošů. V měsíci březnu proběhla ukázka požární techniky spojená s námětovým cvičením na novou školu. Této akce se zúčastnilo 7 našich členů a 163 dětí ze základní školy. Jelikož se blížily oslavy 110 let založení našeho sboru, byl měsíc květen velice náročný na brigády a přípravy, ať už to byl nátěr vrat, či práce v samotné zbrojnici. Bylo odpracováno 146 hodin za účasti 8 členů. Na konci roku 2002 začal velitel SDH br. Výtisk zajišťovat zpracování vydání Almanachu, vlaječek, propagačních předmětů a dále si sbor dal zakázku na zhotovení Hasičského praporu, který nám po celých 110 let chyběl. V Hasičských novinách, Alarm-Revue, Polaneckém zpravodaji i v regionálních denících byly před oslavami uveřejněny propagační články.

Samotné oslavy proběhly ve dnech 20. - 22. června 2003 a to v pátek dnem otevřených dveří v hasičárně, kde v 18 hodin přijeli hasiči ze Zliechova v počtu 9 členů. Delegace vedená starostou obce p. Múdrým, starostou DPZ Žáčkem a velitelem DPZ p. Toráňem byla přivítána v naší hasičárně celým výborem, některými členy SDH a starostou obce Přemyslem Kaspříkem. Ubytování proběhlo v rodinách našich členů. V sobotu ráno proběhla hasičská soutěž okrsku č. 4. V 15 hodin se uskutečnila slavnostní valná hromada v sále Dělnického domu. Pozvání přijalo 26 organizací a okolních SDH. Po zhodnocení činnosti za uplynulých 110 let, byly nejaktivnějším členům předány za dlouhodobou práci v SDH diplomy a medaile. Jako ocenění našeho sboru nám byla předána zástupcem Ústředí hasičů ČMS Ing. Josefem Bočkem Stuha k Čestnému praporu III. stupně.

O tomto slavnostním aktu celý sál již netrpělivě očekával další historickou událost a to předání Hasičského praporu SDH Polanka nad Odrou z rukou starosty obce pana Přemysla Kaspříka a to jako symbol ocenění naší záslužné činnosti v minulém i současném období. K tomuto praporu nám věnovali stuhu hasiči ze Zliechova, paní Wasilka Pistovčák, která prapor zhotovila a stuhu věnoval i starosta obce. Všem pozvaným zástupcům a delegacím byly předány upomínkové předměty. Po skončení slavnostní valné hromady bylo připraveno vystoupení kouzelníka a dále taneční zábava, kdy v jejím průběhu proběhl před budovou krásný, asi dvaceti minutový, ohňostroj sponzorovaný firmou Rapa.

Svěcení praporuV neděli v 9 hodin byla v kostele sv. Anny sloužena mše za všechny živé i zemřelé členy našeho sboru a při ní byl vysvěcen náš nový Hasičský prapor SDH. Na tento slavnostní zážitek budou přítomni ještě dlouho vzpomínat, neboť takovou slávu kostel v Polance dlouho nezažil. Po mši byl průvod všech zúčastněných sborů i s prapory až k pomníku pod kostelem. Už na dopoledne byla v areálu Dělnického domu připravena ukázka současné i historické techniky. Po společném obědu s našimi hosty ze Zliechova začaly opět v areálu hlavní část oslav a to ve 14 hodin ukázkou historického hašení a v 14.30 hodin okrskovým námětovým cvičením ve spolupráci s profesionálními jednotkami. Voda byla dopravována hadicovým vedením z polního rybníku a do cvičení bylo zapojeno 13 hasičských vozidel a 1 zdravotní. Ihned po skončení cvičení pokračovaly oslavy dalším doprovodným programem jako např. místní dechovkou, mažoretkami, atrakcemi pro děti, stánkovým prodejem 12 firem, výstavkou osobních automobilů a po celou dobu samozřejmě i nejmodernější hasičskou technikou používanou jak u dobrovolných, tak i profesionálních hasičů v Ostravě. V podvečer jsme se rozloučili s delegací ze Zliechova a tří denní maratón oslav pomalu končil. Další dny jsme ještě museli provést úklid všech prostor, zapůjčeného i vlastního materiálu, provádělo se celkové vyúčtování. To ukázalo, že celkové náklady byly 103 008,- Kč a příjmy byly 79 502,- Kč. Hlavní příjmy byly od obecního úřadu 30 000,- a sponzorské dary ve výši 22 000,- Kč. Poděkování při oslovení těchto sponzorů patří hlavně bratru Frankovi a Kubeczkovi.

Nezbývá mi nic jiného něž uzavřít tlustou čárou oslavy 110 let založení našeho sboru a poděkovat celému výboru SDH i ostatním členům, kteří se zasloužili o zdárný průběh i přípravu oslav. Poděkování patří i starostovi obce p. Kaspříkovi za aktivní spolupráci se sborem a samozřejmě nejvíc br. Výtiskovi za celou režii a zorganizovaní průběhu oslav, které opět ukázaly všem občanům i okolním divákům, že hasiči z Polanky jsou dobrým spolkem. Ve dnech 22. – 24. srpna jsme se zúčastnili oslav 80-ti let založení sboru dobrovolných hasičů v naší družební obci ve Zliechově. Kolektiv našich mladých hasičů se začal zúčastňovat více soutěží a pod vedením paní Zuzany Kozelské se začínal na soutěžích čím dál tím víc lépe umísťovat. Zásahová jednotka má 17 členů a zasahovali u těchto případů: 4x u požáru, 1x při likvidaci následků přívalového deště a 1x při likvidaci spadlého stromu.

SchůzeI v roce 2004 se stav členské základny rozrostl a činil 109 členů. Tento rok nás opustila naše nejstarší členka, paní Vlasta Priesnerová, která zemřela ve věku 92 let. Bohužel na začátku roku také tragicky zemřel člen výjezdové jednotky pan Petr Friedel. V měsíci květnu se náš sbor zúčastnil s naším praporem Svatofloriánského setkání praporů v Ludgeřovicích. Tentýž měsíc jsme se zúčastnili oslav sv. Floriána v Pustkovci. V měsíci srpnu se členové našeho sboru zúčastnili oslav SNP v naší družební obci ve Zliechově. V říjnu jsme společně oslavili s naší družební obcí Zliechov 45 let trvání družby. Ještě tento měsíc jsme se podíleli na oslavách 580 let založení naší obce Polanka n. O. Náš sbor uspořádal pro naše mladé hasiče v měsíci květnu 1. ročník soutěže o Pohár starosty obce. Tuto soutěž, jak mladší, tak i starší žáci vyhráli. Naše výjezdová jednotka zasahovala u těchto případů: 3x u požáru, 1x kácení stromů po větrné smršti, 1 x při monitoringu vodních toků a 1x při likvidaci olejové skvrny na silnici. Také se zúčastnila dvou asistenčních hlídek při MS v hokeji, které se konalo ve Vítkovicích.

V roce 2005 se náš sbor opět rozrostl na 114 členů. Ve volbách do výboru SDH byl zvolen do funkce starosty bratr Milan Cindler a do funkce velitele byl opět zvolen bratr Stanislav Výtisk. V lednu jsme se zúčastnili posledního rozloučení s bratrem Jaroslavem Máchou z Plesné, který dlouhá léta vykonával funkci starosty okrsku č. 4. Naše hasičská zbrojnice proděla drobné úpravy a rekonstrukce, které byly vyčísleny na částku 27 865,- Kč a při odpracováni 360 hodin. RozloučeníV březnu se naší zástupci zúčastnili Okresního shromáždění delegátů v Bártovicích. Další měsíc jsme se zúčastnili vzpomínky 60. výročí osvobození naší obce Polanka nad Odrou. V měsíci květnu se uskutečnil již druhý ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce“. Na podzim jsme uspořádali autobusový zájezd do Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. Pro zlepšení výkonů při soutěžích v požárním sportu jsme zakoupili starší stroj PS 12, který jsme si nechali upravit na sportovní účely a celková částka nás vyšla na 48 300,- Kč. Naši mladí hasiči se po dvou létech začali konečně umísťovat i na předních místech. Co se týče zásahové jednotky, tak ta měla 17 členů s věkovým průměrem 31 let. Technika, kterou má jednotka v užívání, má hodnotu asi 7 893 200,- Kč. Pro svolávání naší jednotky slouží 7 ks pagerů. Jednotka zasahovala 6x u požárů, 3x u čerpání vody a 3x u monitoringu řeky Odry po přívalových deštích.

Členská základna se v roce 2006 stabilizovala a zůstala na počtu 111 členů. Výbor SDH zasedal celkem 11 x a pracoval podle plánu práce, který byl schválen na výroční valné hromadě v prosinci roku 2005. Začátkem měsíce února jsme byli vyzváni starostou obce k úklidu sněhové přikrývky ze střechy naší zbrojnice a ze střechy sportovní haly v Polance. V únoru jsme uskutečnili zájezd na Pustevny. Úklid střechy od sněhuV dubnu se pro žáky ZŠ konala ukázka naší techniky, která byla spojena s vyhlášením požárního poplachu a následnou evakuací dětí a zaměstnanců ze staré školy. Měsíc květen je zasvěcen sv. Floriánovi a tak se náš sbor zúčastnili s naším praporem 1. setkání hasičských praporů a oslav 110. výročí založení SDH Radvance. Ještě před ukončením školního roku jsme uspořádali již 3. ročník soutěže mladých hasičů o pohár starosty obce a 1. ročník soutěže veteránů v požárním útoku. Pro mladé hasiče jsme uspořádali dětský tábor, kterého se zúčastnili i jejich kolegové z Plesné, Pustkovce, Krásného Pole a Třebovic. Na konci záři se uskutečnil 2 denní zájezd do vinného sklípku v Bořeticích, spojený s návštěvou Kroměříže. S novým soutěžním strojem se naše sportovní družstva začala umísťovat na lepších místech, než tomu bylo v předcházejících létech. Soutěží se pravidelně zúčastňovali i naši veteráni, což jsou hasiči nad 40 let. V tomto roce zasahovala naše jednotka u 4 požárů, 1x při monitoringu vodních toků, 1x u dopravní nehody, 1x při úniku nebezpečné látky a 1x při čerpání vody.

Rok 2007 byl hlavně zasvěcen na přípravu oslav 115 let založení sboru. Ten má na začátku roku 110 členů z toho 70 mužů a 40 žen. V lednu proběhl již tradiční Hasičský ples, který se konal v sále Dělnického domu. V měsíci únoru proběhla v Českém rozhlase relace „Putování krajem“ o Polance nad Odrou, která byla odvysílána dne 7. února. Do této relace poskytl informace o našem sboru br. Stanislav Výtisk. Ples 2006Tento měsíc nás opustil ve věku nedožitých 68 let náš dlouholetý člen, bratr Jan Vavroš. Ve výboru SDH pracoval od roku 1977 ve funkci referenta prevence. Mladí hasiči se v březnu zúčastnili akce „PO očima dětí“. Dne 24. března se v naší Hasičské zbrojnici konaly zkoušky odbornosti Hasič III. stupně. Z našeho sboru je složili 4 členové. V dubnu proběhl za malé účasti sběr železného šrotu, ale i přes tuto malou účast se nám podařilo nabírat 2,5 tuny v ceně 10 780,- Kč. V květnu proběhla jarní kola celostátní hry Plamen, která se konala v Hrabové. Bohužel zde se našim mladým hasičům moc nevedlo. Starší obsadili 10. místo z 18 kolektivů a mladší 12. místo z 16. Tento měsíc proběhla brigáda na úpravě chodníku a posezení za naší HZ. Mladí hasiči si v rámci dětského dne udělali autobusový výlet do ZOO v Lešné. V červnu u nás proběhl 2. ročník soutěže mužů, žen a veteránů v požárním útoku. Ve dnech 28.-29. července jsme se zúčastnili oslav 735 let první písemné vzpomínky o naší družební obci Zliechov. Mladí hasiči se v měsíci září až říjnu zúčastňovali pohárových soutěží v rámci Ostravské ligy. Naše družstva jak mladší tak starší, obsadila celkově 5. místa.

Během roku bylo zasláno 6 našim členům blahopřání a k 5 členům k jejich životnímu jubileu byli vysláni naši zástupci s dárkem. Na úseku prevence bylo odpracováno 135 hodin při různých asistenčních hlídkách. Průběžně byly také obměňovány naše 2 vývěsní skříňky.

Zásahová jednotka má 14 členů a školení a výcviku se obdobně jako v minulém roce aktivně zúčastňovali i naši 3 dorostenci. Se zásahovými vozidly Liaz a Avia zasahovala jednotka v roce 2007 u 5 požárů, u 3 technických pomocí a 2 čerpání vody. Na požádání pracovníků ÚMOb v Polance jsme v listopadu provedli u sportovní haly v Polance skácení celé řady vzrostlých topolů, uschlého modřínu a ještě dalších stromů a to vše za pomocí vysokozdvižné plošiny.

Stav členské základny se v roce 2008 opět zmenšil na 107 členů. Od začátku roku se výbor SDH hlavně zabýval řádnou přípravou oslav založení SDH. Aktivní členové byli navržení na vyznamenání, vyráběly se upomínkové předměty a byl zpracován detailní program oslav. V lednu se konala v hasičské zbrojnici výroční valná hromada okrsku a v únoru zasedání představitelů SDH z Ostravy. V dubnu byl proveden nábor nových mladých členů na ZŠ a ke konci měsíce se konal den otevřených dveří v naší zbrojnici. V květnu se naši hasiči zúčastnili již 3. setkání Hasičských  praporů. Toto setkání proběhlo na Masarykově náměstí v Ostravě, kde byla odhalena socha sv. Floriana. Na začátku roku schválila rada obecního úřadu v Polance rozpočet na výměnu garážových vrat. Ta sloužila po dobu 40 let, tj. od poslední generální opravy v roce 1968. Výměna vrat byla provedla koncem dubna a celá stavba v hodnotě 153 tisíc Kč, nám byla slavnostně předána a to v předvečer oslav založení našeho sboru.

Ve dnech 10. a 11. května se konala akce, na kterou jsme se dlouho připravovali a která nás stála spoustu času.  Bylo to 115 let založení našeho sboru. Oslavy probíhaly v prostorách Dělnického domu. Začali jsme v sobotu dopoledne a to okrskovou soutěži, které se zúčastnilo také družstvo ze Zliechova. Odpoledne proběhla slavnostní valná hromada s bohatým programem a taneční zábavou. Polanka 115,stuhyJako ocenění za dlouhodobou činnost, převzal náš sbor stuhu k Historickému praporu III. stupně. Sobotní večer byl zakončen ohňostrojem. V neděli dopoledne proběhla ukázka požární techniky prolínaná  ukázkami našich MH. Odpoledne se uskutečnilo námětové cvičení na budovu Dělnického domu. Závěrečný potlesk přihlížejících diváků i z okolních obcí potvrdil, že obdobná cvičení jsou čím dál víc zajímavější nejen pro samé hasiče, ale i nezasvěcené občany. Hasičský záchranný sbor předvedl ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Za krásného počasí probíhal i doprovodný program pro spoustu přihlížejících diváků. Během roku se mladí hasiči zúčastňovali soutěží Ostravské ligy a celkové umístění bylo 8. místo ze 16 kolektivů. V červenci jsme navštívili naši družební obec Zliechov u příležitosti 85. výročí založení DHZ. Na schůzi jsme předali čtyřem zliechovským členům medaile Za mezinárodní spolupráci. V tomto měsíci požádal o uvolnění z výboru SDH náš dlouhodobý velitel Stanislav Výtisk. Tuto funkci převzal br. Ladislav Neděla. Na výroční valné hromadě převzal starosta obce pan Přemysl Kaspřík titul Čestný člen SDH Polanka. V měsíci září se naše ženy zúčastnily branného závodu ve Václavovicích. V kategorii do 25 let obsadily 4. místo a v kategorii 35 až 50 let skončily naše hlídky na 1. a 2. místě.

Během tohoto roku zasahovala jednotka SDH u 3 požárů, 15 x u technické pomoci a to převážně k odstraňování spadlých stromů a u 1 čerpání vody. Tento rekordní počet 19 zásahů v jednom roce náš sbor ještě nepamatuje, ale bylo to způsobeno hlavně přírodními vlivy, které postupně naši obec čím dál více zasahovaly. V dubnu, v předvečer slavnostního otevření dálničního tunelu v Klimkovicích, byla zásahová jednotka povolána k taktickému cvičení, neboť ta je totiž s několika dalšími jednotkami předurčena k zásahům v tomto objektu. Toto cvičení mělo za úkol prověřit připravenost základních složek IZS a zaměstnanců ŘSaD pro případ skutečného zásahu. Ještě před tímto cvičením jsme se zúčastnili s naší technikou ve dnech 10.1. a 26.2. 2008 zkoušek rádiového spojení a odvětrávaní v tunelu, po kterých se ještě upravovaly některé technologie a ty následně potvrdily, že tento tunel je jeden z nejbezpečnějších v Evropě. Pomocí vysokozdvižné plošiny jsme pokáceli jednu vzrostlou lípu v těsné blízkosti smuteční obřadní síně v Polance. Spoustu času jsme věnovali i soutěžím v požárním sportu.

I v roce 2009 byl znát odliv členů našeho sboru. Ten čítal již jen pouhou stovku a to 63 mužů a 37 žen. Výbor SDH se scházel pravidelně 1x za měsíc. Činnost v tomto roce byla zahájena Hasičským plesem. Dne 24. února se 6 našich členů zúčastnilo v obci Zliechov posledního rozloučení s panem Antonem Ševčíkem. Medaile za spolupráciByl jedním z členů, který se podílel na založení družby našich sborů. V květnu se v celé hasičské zbrojnici měnily okna. Tuto výměnu financoval ÚMOb Polanka v částce 206 000,- Kč. Začátkem června se na fotbalovém hřišti uskutečnila soutěž mladých hasičů, mužů, žen a veteránů. V tomto měsíci se ještě uskutečnil autobusový zájezd do Zliechova. Bylo to u příležitosti 50-ti let trvání družby mezi našimi sbory. Těchto oslav se zúčastnil také starosta obce a ředitel ZŠ. Z rukou nejvyšších slovenských hasičských představitelů náš sbor obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání pro zahraniční hasiče a to medaili „ Za spolupráci“, která podle vyjádření pana náměstka, ještě nebyla v České republice udělena žádnému SDH. V červenci jsme se opět z naším praporem zúčastnili na stadiónu ve Vítkovicích zahájení Mezinárodní hasičské soutěže CTIF. V září jsme si svépomocí vymalovali celou HZ. Ke zkvalitnění odborné přípravy při školení zásahové jednotky a pro potřebu SDH byl zakoupen dataprojektor a promítací plátno. Na začátku října naše ženy uklidily prostory HZ. Koncem roku se výbor zabýval návrhem kandidátů na blížící se volby do nového výboru SDH.

V tomto roce pracovalo v kolektivu mladých hasičů pouze 10 dětí v kategorii mladších žáků. Těm se v rámci konkurence, která byla vysoká, dařilo. Několikrát si domů odvážely umístění na předních příčkách a v celostátní hře Plamen se celkově překvapivě umístily na krásném 4. místě. S dětmi to ale není jen o soutěžení a přípravách. Tréninky prokládali i oddechovým časem, kdy hráli hry. Dále pak děti absolvovaly výlet do Kopřivnického muzea společně s prohlídkou Štramberku. Po ukončení sezóny se naše děti zúčastnily letního tábora Nové Těchanovice - Zálužná 2009, kde je čekal 13-ti denní program plný her, soutěží a nezapomenutelných zážitků. Společně se začátkem nového školního roku přišla i nová soutěžní sezóna, kde děti absolvovaly branný závod a pohárovou soutěž v požárním útoku.

I v tomto roce byla zásahová jednotka zařazena do skupiny JPO III a počet členů se zvýšil na 15. Od února, kdy náš velitel Stanislav Výtisk musel z vážných zdravotních problémů zanechat funkci velitele zásahové jednotky, začal vykonávat tuto funkci Ladislav Neděla. Od března jsou členové zásahové jednotky svolávaní pomocí nového systému AMDS přes mobilní telefony. Tento systém nahradil méně populární Pagery. Se stejnou technikou Liaz rok výroby 1990 a Avia rok výroby 1990 zasahovala jednotka u dvou požárů, 8 x u technických pomocí, 1x při úniku nebezpečné látky, 3 x u čerpání vody a dne 24. června po bleskové povodni byla naše jednotka vyzvána CTV o pomoc v Novém Jičíně, kde provedla evakuaci osmi osob ze zatopených rodinných domků a dále monitorování rozvodněné řeky Jičínky. Mimo tyto zásahy jednotka prováděla v rámci školení a výcviku další činnosti a to jak pro naše občany, společenské organizace, ale i pro obecní úřad. Během celého roku se členové JSDH aktivně zapojovali i do všech akcí pořádaných výborem SDH. Za dlouhodobou vzájemnou spolupráci patří poděkování i starostovi obce, která byla v uplynulém období na velmi dobré úrovni.

Na začátku roku 2010 čítá náš sbor rovných 100 členů. Bohužel z důvodů úmrtí tří členů klesl náš počet během roku na 97. Průměrný věk členské základny je 44 let. V novém volebním období byl ve výboru SDH opět zvolen do funkce starosty bratr Milan Cindler a do funkce velitele Ladislav Neděla. Hned v lednu tohoto roku jsme gratulovali našemu čestnému členovi Přemyslu Kaspříkovi k jeho 60 narozeninám. Bohužel týden poté zemřel ve věku 68 let náš dlouholetý a obětavý člen, čestný starosta sboru pan František Sojka. Na konci ledna byli naši 3 členové navštívit v domově důchodců pana Jaroslava Neuvirta, který se dožil krásných 90 let a je nejstarším členem ve sboru. V březnu se tři naší zástupci i s praporem zúčastnili okresního shromáždění delegátů sboru dobrovolných hasičů, který se konal ve Vratimově. U příležitosti svátku sv. Floriána se naší členové zúčastnili s naším praporem již 5. setkání hasičských praporů, které se konalo v Plesné. V květnu jsme měli pořádat soutěž mladých hasičů, mužů, žen a veteránů. Bohužel z důvodu povodně, která citelně postihla i naší obec, jsme tuto soutěž museli zrušit.
Začátkem měsíce července náš sbor uspořádal letní tábor v Horních Těchanovicích, kterého se zúčastnilo 38 dětí z našeho sboru i z okolních obcí. V měsíci červenci jsme provedli obměnu židlí a stolů v tomto sále. Tento měsíc byla také provedena provizorní oprava střechy, kterou zajistil a financoval úřad městského obvodu Polanka n. Odrou. V měsíci září náš sbor poslal peněžní dar 10 000,- Kč sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu v Čechách, kteří byli postiženi povodní a v září proběhl již pátý ročník soutěže veteránů. Tato soutěž se konala na hřišti u Dělnického domu a naše družstvo veteránů obsadilo třetí místo. 18. září si zasoutěžily i naše ženy, a to ve Václavovicích, které pořádaly branný závod tříčlenných hlídek. V kategorii nad 50 let naše ženy obsadily druhé místo. V měsíci listopadu se konal v  sále hasičské zbrojnice již tradiční Hasičský večírek. Na úseku prevence bylo odpracováno  184 hodin při různých asistenčních hlídkách. Průběžně byly aktuálně obměňovány naše dvě vývěsní skříňky. Na úseku práce s mládeží pracuje jeden kolektiv v počtu 11 dětí. Tato mládež dosahuje na sportovním poli průměrných výsledků.

Zásahová jednotka prošla omlazovací kúrou, kdy do ní byli začleněni tři noví kandidáti. Celkový počet tak zůstal na 15 členech. V roce 2010 se jednotka zúčastnila dvou námětových cvičení a to celookrskového cvičení v dubnu na simulovaný požár Sokolovny v Třebovicích a o týden později bylo připravené ukázkové cvičení pro žáky v naší nové škole s účasti automobilového žebříku Camiva 30 z dobrovolného sboru Radvanice. V roce 2010 jednotka zasahovala u 25 událostí a to 2 x při požáru, 1 x při olejové havárii a ve dnech 16. května do 2. června, v době povodní, zasahovala jednotka u 22 událostí a to hlavně pří odstraňování nakloněných a spadlých stromů, při čerpání vody, čištění kanalizací, odstraňování naplavenin a monitoringu vodních toků a to hlavně na území Polanky a dále v Porubě, Přívozu a Bohumíně.
Mimo tyto zásahy jednotka prováděla v rámci školení a výcviku, pročištění odpadních kanalizací v rodinných domcích, kácení stromů na požádaní ÚMOb a úklid chodníku a parkoviště u nově zrekonstruované smuteční síně. Touto cestou bychom chtěli poděkovat ÚMOb a zvlášť bývalému starostovi p. Přemyslu Kaspříkovi za ocenění naší práce při povodních. Velice si vážíme finančního daru, který jsme využili na zakoupení motorové kosy pro potřebu údržby zeleně za naší hasičskou zbrojnicí.
Tento úspěšný rok jsme v prosinci završili výroční valnou hromadou, které se zúčastnili poprvé i zástupci naší družební obce ze Zliechova.

I v roce 2011 u našeho sboru zůstává rovných 100 členů, z toho 60 mužů a 40 žen. Průměrný věk členské základny je 43 let. Ve výboru SDH došlo k jedné výměně a to jednatele. Výbor je jedenácti členný se scházel jednou měsíčně. V polovině ledna jsme opět uspořádali v sále Dělnického domu Hasičský ples, který navštívilo přes 300 lidí. Bohužel v tomto měsíci zemřel náš dlouholetý člen pan Oldřich Ulman ve věku 85 let. V měsíci únoru proběhl autobusový zájezd na Pustevny. Koncem měsíce února začali členové s přípravou renovace naší kuchyně. Tato renovace trvala dva měsíce a bylo odpracováno 107 hodin. Z prostředků našeho sboru byla zakoupena nová kuchyňská linka, dřez a drobný materiál, vše v ceně 16 528,- Kč. Dne 7. května se čtyři naši zástupci zúčastnili s naším historickým praporem již  6. setkání hasičských praporů, které se konalo v Petřkovicích. Koncem měsíce byla provedena brigáda ve vnitřních i venkovních prostorách zbrojnice. Dne 18. června jsme na hřišti u Dělnického domu uspořádali pro mladé hasiče soutěž o pohár starosty obce v požárním útoku a štafetě. Poháry a ceny předal nejlepším družstvům starosta obce pan Pavel Bochnia. V odpoledních hodinách se konala soutěž pro muže, ženy a veterány. Naši muži obsadili 3. místo, ženy také 3. místo a veteráni skončili na 2. místě. Dne 21. června jsme na základní škole a v mateřské školce provedli vyhodnocení akce „Požární ochrana očima dětí“. Ohodnocené děti dostaly krásný diplom a sladkou odměnu.
Ve dnech 27. a 28. srpna jsme uspořádali dlouho připravovaný autobusový zájezd do Polánky u Kutné hory. Bylo to první setkání hasičů obcí s názvem Polanka. Skvěle jsme se pobavili a poznali spoustu nových přátel. Nechyběla ani soutěž v požárním útoku. Zde naši muži obsadili krásné 3. místo a naši veteráni dokonce vyhráli. Jednu chybu ale tento zájezd měl a to tu, že v autobuse s námi jelo jen 34 osob, z toho pouze 13 našich členů. Po cestě jsme stihli ještě navštívit spoustu doprovodných akcí, ke které patřila návštěva PyroCaru v Přibyslavi. V září se naše ženy zúčastnily branného závodu ve Václavovicích a to hned ve dvou věkových kategoriích, ve kterých nenašly přemožitelky a tak v obou z nich obsadily 1. místa. V říjnu konečně došlo i na provedení kompletní rekonstrukce střechy a okapů na naší hasičské zbrojnici, kdy bylo nutné demontovat stávající plechovou krytinu, která byla na střeše již 45 let. Ta byla nahrazena těžkou lepenkou. Tuto rekonstrukci prováděl pan Miroslav Palko z Polanky se svou firmou. Opravu financoval  obecní úřad v částce 99 961,- Kč. Na této rekonstrukci se podíleli i tři naši členové a ti odpracovali 79 hod. Koncem října se konala brigáda na úklid zeleně za hasičskou zbrojnicí, které se zúčastnilo 6 členů a ti odpracovali 11 hodin. V měsíci listopadu jsme měli naplánovaný Hasičský večírek nebo-li rybí hody. Bohužel pro absolutní nezájem členů našeho SDH jsme museli tuto tradiční akci zrušit. Ve dnech 25. a 26. listopadu si v sále zbrojnice mladí hasiči udělali mikuláškou besídku i s noclehem. Pod dohledem vedoucích napekli ráno vánoční cukroví.
Po stránce prevence jsme provedli požární asistenční hlídky na osmi plesech. Prováděli jsme propagaci jak v Polanském zpravodaji, tak také v našich vývěsních skřínkách. Nezapomněli jsme ani na naše oslavence. Pět členů dostalo blahopřání a jednoho člena jsme navštívili s dárkovým balíkem.
V zásahové jednotce je 15 registrovaných členů. Věkový průměr je 36 roků. Jednotka se sešla 10 x na odborné přípravě v hasičské zbrojnici s účastí 57 %, což naznačuje, že není něco v pořádku a to zřejmě jak ze strany velitele, tak i u jednotlivých členů. V roce 2011 se jednotka zúčastnila dvou námětových cvičení. Okrskové cvičení se uskutečnilo v dubnu ve Velké Polomi a o týden později bylo připravené ukázkové cvičení pro děti v mateřské školce.
V tomto roce jsme měli nezvykle málo výjezdů. Dne 22.července byl náš sbor povolán k čerpání vody. Bohužel to bylo v pracovní den a v dopolední hodinu, kdy většina členů je v práci a tak jednotka k zásahu nevyjela. V říjnu to bylo zase naopak. V Klimkovicích už před týdnem hořel seník a až 1.11. nás povolali, ale zřejmě nedopatřením, protože po průzkumu na místě byla jednotka odvolána zpět na základnu. Mimo tyto událostí v průběhu roku  zásahová jednotka prováděla na požádaní obecního úřadu v rámci školení a výcviku různé aktivity jako například odstranění vánoční komety a osvětlení z vánočního stromu před úřadem, odstranění dvou železných sloupů na hřišti Dělnický dům a před zahájením turnaje v házené naše jednotka provedla umytí obou hřišť. Členové jednotky se také zúčastnili požárních asistenčních hlídek s vozidlem LIAZ na těchto akcích: u pálení čarodějnic, u táborového ohně na akci souboj draků a při lampiónovém průvodu. Od jara do podzimu se v rámci možností členové zúčastňují i  soutěží pořádaných okolními sbory. Tyto jsou součástí fyzické přípravy. Zatím největšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů na pohárové soutěži okrsku č. 4, kde se umístilo na 2. místě. Při inventarizaci majetku zapůjčeného Hasičským záchranným sborem naší jednotce, nebylo zjištěno žádných nesrovnalostí a bylo konstatováno, že o majetek je řádně pečováno.
Ve sboru pracuje jeden 10-ti členný kolektiv mladých hasičů, který se schází vždy jedenkrát týdně. Děti v roce 2011 v rámci konkurence, která byla vysoká, dosahovaly průměrných výsledků. V celostátní hře Plamen se celkově  umístili na 17. místě a v soutěžích v rámci Ostravské ligy obsadili v celkovém hodnocení 8. místo. Mimo pravidelné nácviky na schůzkách mladí hasiči hráli hry, zúčastňovali se různých akcí jako například PO očima dětí, pálení čarodějnic, navštívili Hasičské muzeum a ostravskou ZOO. Po ukončení  soutěžní sezóny se naše děti zúčastnily letního tábora v Nových Těchanovicích.
V prosinci se poprvé zúčastnil na naší výroční valné hromadě SDH i nový starosta obce pan Pavel Bochnia.

Stav členské základny se na začátku roku 2012 výrazně změnil a tak naše členská základna čítala 88 členů. Z toho bylo 51 mužů a 37 žen. I ve výboru SDH nastala jedna výměna a další dva členové odstoupili. Tento rok  jsme zahájili účastí čtyř našich členů na VVH ve Valašské Polance. V lednu se konal  Hasičský ples, ale bohužel účast byla oproti minulým ročníkům poněkud slabší. V měsíci únoru jsme uspořádali tradiční autobusový zájezd na Pustevny.
Od začátku dubna probíhala v sále hasičské zbrojnice rekonstrukce podlahy a obložení stěn. Výměna PVC stála 25 660,- Kč a zednické práce stály 23 500,- Kč. Ceny za tyto práce financoval obecní úřad Polanka nad Odrou.  Z pokladny SDH jsme financovali dřevěné obložení na stěny, což stálo 13 400,- Kč. Se stolařskými prácemi nám velice vypomohl náš člen p. Šuléř a velkou spoustu času zde strávili také pan Výtisk a Kupka. Při této rekonstrukci sálu bylo odpracováno 133 hodin a na úklidu 42 hodin.  Dne 5. května jsme se s našim praporem zúčastnili již 7. setkání hasičských praporů, které se konalo ve Václavovicích.
Začátkem června jsme se zúčastnili  již 2. setkání obcí s názvem Polanka,  které proběhlo ve Valašské Polance. Soutěže i volná zábava byla vzorně připravena a v následujícím roce toto setkání bude pořádat náš sbor. V červnu se na hřišti u Dělnického domu konal již 7. ročník soutěže v požárním útoku a to v kategorii mladých hasičů, mužů, žen a veteránů.
V červenci jsme přišli ne vlastní vinou o kus pozemku za naší zbrojnicí, neboť naši předkové tento pozemek neměli zrovna moc dobře ošetřen a po celých 45 let jsme všichni netušili, že pozemek není náš. Část pozemku však byla zachráněna včasným zásahem starosty obce a od nového majitele byla z prostředků obecního úřadu odkoupena  část pozemku o výměře 52 m2 za cenu 20 800,- Kč. Koncem měsíce července jsme museli zrušit za naší hasičárnou posezení, kuželky a plot. V říjnu se konala další brigáda, která byla zaměřena na pozemní úpravy zahrady, což znamenalo vytažení sloupků oplocení, rozbití betonů a likvidaci křovin. Dále jsme natřeli okapy a svody na naší zbrojnici.  
Na úseku prevence bylo odpracováno 122  hodin při různých asistenčních hlídkách, byly také zasílány články do Polanského zpravodaje a byly v obci aktualizovány naše vývěsní skříňky.     
Zásahová jednotka má stále 15 registrovaných členů. Věkový průměr je 37 roků. V roce 2012 jednotka zasahovala celkem u 11 událostí a to 9 x u požáru, 1 x u čerpání vody ze sklepa a 1 x u odstranění stromu přes cestu.    
Mimo tyto události v průběhu roku jednotka prováděla na požádaní obecního úřadu různé aktivity jako například: ořezy a kácení stromů, v době sucha zálivku nově zrekonstruované plochy u MŠ, oplach obou asfaltových hřišť před zahájením turnaje žáků v házené, oplach nádvoří ve staré škole, umytí autobusové zastávky na Janové po požáru autobusu, nátěr osvětlovacích sloupů na hřišti u Dělnického domu, odstranění a znovu nastrojení vánočního stromu. Jednotka se scházela v průběhu roku na školení a výcviku a to 14 x s účastí 66 %. Celá aktivní výjezdová jednotka prošla praktickým výcvikem s dýchacími přístroji v protiplynovém polygonu na hasičské stanici Fifejdy. Naši řidiči požárních vozidel se koncem listopadu zúčastnili praktického školení bezpečné jízdy a školy smyků ve firmě Libros v Ostravě. I v tomto roce se jednotka zúčastnila dvou námětových cvičení  a to v březnu na simulovaný poplach v ZŠ a v dubnu pak proběhlo okrskové námětové cvičení v Krásném Poli.
Mladí hasiči se scházeli vždy jedenkrát týdně, kdy probíhala příprava na soutěže. V okresním kole celostátní hry Plamen se celkově  umístily v první desítce. Po ukončení  soutěžní sezóny se naše děti zúčastnily letního tábora na Horní Bečvě,  kde je čekal 13-ti denní program plný her, soutěží a nezapomenutelných zážitků. Společně se začátkem nového školního roku přišla i nová soutěžní sezóna. Náš kolektiv v měsíci říjnu uspořádal nábor nových členů na základní škole v Polance a do našeho kolektivu přibylo šest malých benjamínků. Děti se zúčastňovaly i různých akcí jako například výtvarné soutěže PO očima dětí, ukázku při pálení čarodějnic, navštívily výstavu papírových miniatur, den otevřených dveří na železnici a nebo naši členové pro ně připravili Mikulášskou noc v naší hasičárně, kde děti napekly cukroví a vytvořily ozdoby na vánoční stromeček.

V roce 2013 se naše členská základna o několik málo členů zvětšila a to na 92. Z toho je 53 mužů a 39 žen. I tento rok jsme zahájili tradičním Hasičským plesem. Bohužel za dobu konání těchto plesů byl letošní rok nejslabší co se týče návštěvnosti, neboť přišlo jen necelých 140 lidí.
Dne 18. února nás zastihla velice smutná zpráva, že nás náhle a nečekaně opustil ve věku 63 let náš čestný člen a bývalý starosta obce pan Přemysl Kaspřík. Posledního rozloučení s panem Kaspříkem jsme se zúčastnili  i s naším praporem. Dne 23. února jsme uskutečnili autobusový zájezd na Pustevny. Tohoto zájezdu se zúčastnilo pouze 11 našich členů, zbytek posádky byli nečlenové. Začátkem měsíce května se čtyři naši členové zúčastnili již 8. setkání hasičských praporů, které se konalo v Šenově.
Jelikož u hasičů v naší družební obci Zliechov na Slovensku se změnilo celé vedení sboru, tak tři naši zástupci a poprvé i starosta obce pan Pavel Bochnia jeli tuto obec navštívit a domluvit další postup naší spolupráce. U příležitosti této návštěvy jsme jim předali také pozvánku na naše oslavy 120 let založení našeho sboru. Na zpáteční cestě jsme udělali malou zastávku ve Valašské Polance, kde jsme rovněž předali pozvánku na oslavy. Ještě v tomto měsíci, což je květen, jsme uspořádali již 10. ročník soutěže mladých hasičů „ O pohár starosty obce“. Poháry mladým hasičům předal osobně pan starosta. V odpoledních hodinách se konala pohárová soutěž okrsku č. 4. Bohužel poslední květnový den nás zastihla další smutná zpráva a to, že ve věku 93 let zemřel náš nejstarší člen pan Jaroslav Neuvirth. Dne 15. června se konala brigáda, na které bylo zhotoveno nové posezení za hasičskou zbrojnicí a provedl se i úklid kolem budovy zbrojnice. Ke konci měsíce června  jsme se zúčastnili slavnostní schůze a odpoledne jsme ukázkou techniky podpořili sousední sbor z  Klimkovic, který oslavil 135 let svého založení.
Ve dnech 16. až 18. srpna náš sbor oslavil 120. výročí založení a zároveň jsme uskutečnili 3. setkání hasičů z obcí z názvem Polanka z ČR. Od začátku roku 2013 se výbor SDH hlavně zabýval řádnou přípravou oslav. Aktivní členové byli navrženi na vyznamenání, vyráběly se upomínkové předměty, byl zpracován detailní program oslav, zajišťoval se doprovodný program, zpracovávaly se žádosti o dotace a spoustu dalších úkolů. Jednání na výborových schůzích se stále více protahovaly, ale návrhy a jednotlivé plány se celému výboru SDH podařily sjednotit ke prospěchu celé akce. I v této konečné fázi příprav jsme stále zabezpečovali i další kulturní akce pro náš sbor. Na těchto přípravách byla strávena spousta hodin a spousta volného času. Pochopitelně to mělo i své úskalí a negativa, ale i ta se musela zvládnout. V sobotu dopoledne se uskutečnila slavnostní valná hromada v sále Dělnického domu. Po zhodnocení činnosti za uplynulých 120 let, byly nejaktivnějším členům předány za dlouhodobou práci v SDH diplomy a medaile. Jako ocenění našeho sboru nám byla předána zástupcem Ústředí hasičů ČMS Ing. Leem Kuběnou Stuha k Čestnému praporu II. stupně. prapor s novou stuhouNašim hostům z Polánek a ze Zliechova se naše oslavy velice líbily a dokonce přijela i delegace ze sousední Polské republiky. Součásti oslav byly soutěže, večerní zábava, námětové cvičení a spousta ukázek z činnosti hasičů. Zde patří velké poděkování všem, kteří se na přípravě a samozřejmě následné obsluze podíleli, ale to hlavní poděkování patří hlavním organizátorům v čele se Stanislavem Výtiskem, Milanem Cindlerem a Ladislavem Nedělou. Velké poděkování patří také našim sponzorům, kteří nám hodně pomohli.  V poslední řadě děkujeme i obecnímu úřadu v Polance, v čele se starostou obce panem Pavlem Bochniou a Magistrátu města Ostravy, kteří nám poskytli nemalé finanční částky na částečné pokrytí těchto oslav. Po konečném vyúčtování oslav jsme mohli konstatovat, že jen výdaje na tyto oslavy 120 let založení našeho sboru a 3. setkání hasičských Polánek, byly vyčísleny na 173 007,- Kč.
V měsíci září jsme pro naše děti z MŠ provedli ukázku naši techniky a prohlídku HZ. Za doprovodu dvou našich členů se ukázky zúčastnilo asi 70 dětí z MŠ. Dne 7. září se naše osmi členná delegace zúčastnila oslav 90-ti let založení sboru dobrovolných hasičů v naší družební obci ve Zliechově. Po dvouleté přestávce se nám podařilo opět uskutečnit Hasičský večírek, který se konal v naší hasičské zbrojnici.
Nezapomínáme ani na naše jubilanty. Ke čtyřem členům byla vyslána dvoučlenná delegace s dárkovým balíkem a dalším  devíti členům byla zaslána gratulace k jejich jubileu. Na úseku prevence bylo odpracováno 315 hodin a to při různých asistenčních hlídkách.
U zásahové jednotky je stále registrováno 15 členů a věkový průměr jednotky je 38 roků. Jednotka disponuje majetkem ve výši cca 8,5 mil. Kč. V roce 2013 jednotka SDH Polanka zasahovala celkem u 8 událostí a to 2x u požáru, 4x u technických pomocí, 1x u povodně a 1x u spadlého stromu. Školení jednotky proběhlo celkem 15x s účastí 56 %. Celá výjezdová jednotka prošla praktickým výcvikem s dýchacími přístroji v protiplynovém polygonu na hasičské stanici Fifejdy. Mimo tyto události v průběhu roku jednotka prováděla na požádaní obecního úřadu v Polance, v rámci školení a výcviku, různé aktivity jako například: odstranění vánoční komety a znovu nastrojení vánočního stromu před obecním úřadem v Polance, ořezy stromů, kácení 18 ks vzrostlých stromů u Dělnického domu a před zahájením házenkářského turnaje provedla jednotka umytí obou hřišť. Během celého roku 2013 se členové jednotky aktivně zapojovali i do akcí pořádaných výborem SDH jako např. zabezpečení hasičského plesu, brigádnické práce v HZ, ukázková vystoupení a pod. Podíleli se také na výchově mladých hasičů, především jako řidiči, kdy bylo nutno zajistit dopravu. Členové jednotky v průběhu roku také prováděli asistenční hlídky s cisternovým vozidlem při pálení čarodějnic u Sokolovny, dohlíželi na lampiónový průvod a v průběhu plesové sezóny členové jednotky zabezpečovali i požární asistenční hlídky Polanským organizacím a to zejména při konání plesů.
Soutěže v požárním sportu jsou součástí výcviku a fyzické přípravy. V kategorii mužů se členové SDH zúčastnili čtyř soutěží v okolních obcích a okrskové soutěže, konané u nás v Polance. Při našich letošních oslavách založení SDH, jsme uspořádali soutěž v požárním sportu, kde se zúčastnily i čtyři přítomné družstva obcí s názvem Polanka a muži z družební obce Zliechov ze Slovenska. Následující den bylo připravené propagační taktické cvičení na objekt Dělnického domu, kterého se účastnili i profesionální hasiči z HZS MSK a dalších sedm jednotek SDH z okolních obcí.
Mladí hasiči se scházeli vždy jedenkrát týdně, kdy probíhaly přípravy na soutěže. O víkendech se děti zúčastňovaly soutěží a akcí, které jsme pro ně připravili. Dětem se letos v rámci konkurence, která byla vysoká, dařilo celkem uspokojivě. Zúčastnili se soutěží v rámci Ostravské ligy a celostátní hry Plamen. Po ukončení  soutěžní sezóny se naše děti zúčastnily letního tábora v Dolních Nětčisích,  kde je čekal 13-ti denní program plný her, soutěží a nezapomenutelných zážitků. Letního tábora se celkem zúčastnilo 40 dětí z  celé Ostravy a okolí.
Společně se začátkem nového školního roku přišla i nová soutěžní sezóna. Náš kolektiv v měsíci říjnu uspořádal nábor nových členů na Základní škole v Polance a do našeho kolektivu přibylo 13 malých benjamínků, o které se starají tři vedoucí a jedna instruktorka. Mimo nácviky na soutěže se děti zúčastnily různých akcí jako například Požární ochrana očima dětí, pálení čarodějnic, navštívili jsme Hasičské muzeum v Ostravě a nebo jsme pro ně připravili Mikulášskou noc v hasičárně, kde jsme s dětmi vytvořili vánoční svícny. Na závěr této akce děti dostali Mikulášskou nadílku. Dětem se akce moc líbila a budeme se snažit s nimi podobné akce podnikat i příští rok.

Stanislav Výtisk

 
Neděle, 19. Květen 2024

Design by: LernVid.com